با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

برگه سبز ماشین به شماره

کد آگهی : 101,437


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-09
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
تهران


مشخصات :برگ سبز ماشین
به شماره 63377 و 87 شماره موتور 12347002755 شماره شاسی 70203117 به نام امان حسامی مفقود گردیده
و فاقد اعتبار است