با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

گمشده مدرک کارشناسی

کد آگهی : 102,584


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-19
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
تهران


مشخصات :مدرککارشناسی اینجانب پگاه
پورمندفرزندصادق به شماره شناسنامه11441 صادره ازشمیران درمقطع کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی صادره ازواحد دانشگاه تهران جنوب مفقودگردیده وفاقداعتباراست.ازیابنده تقاضامیشوداصل مدرک رابه نشانی تهران خیابان کریم خان زند خیابان ایرانشهرشمالی نبش آذرشهر پ209ویاکدپ
ستی1584715414ارسال نمایند