با ما تماس بگیرید : ۱۸۸۳ ۰۲۱

مفقودی مدرک

کد آگهی : 102,742


اطلاعات آگهی دهنده :

پست الکترونیک
-


اطلاعات آگهی :

تاریخ ارسال
1395-10-20
دسته بندی
قیمت
توافقی
شهر
تهران


مشخصات :مدرک فارغ التحصیلی اینجاب
داوودمهاجر ایروانی فرزند حسین ش.ش 52053درمقطع کاردانی رشته الکترونیک دانشگاه آزاداراک به شماره13881210572مورخ90/2/8مفقودوفاقداعتباراست ازیابنده تقاضامی شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اراک باصندوق پستی
38135/567ارسال نماید